Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Muziekhandel Spronk (hierna Spronk) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Spronk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Spronk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Spronk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Spronk. Spronk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Spronk dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 9% of 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Spronk.
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Spronk bent u een bedrag van vijftien euro (€15,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Spronk haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Spronk om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Alle bovengenoemde vorderingen zijn direct opeisbaar.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Spronk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Spronk.

Artikel 4. Levering
Spronk doet er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren ( binnen 1 - 8 dagen), maar is tegelijk ook afhankelijk van zijn leveranciers. De door Spronk opgegeven levertijden zijn daarom slechts indicatief. Spronk doet zijn best om eventuele onverhoopte vertragingen zo snel mogelijk kenbaar te maken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij speciaal op verzoek bestelde producten of afwijkende bestelafspraken geldt in principe een afnameverplichting, zodat Spronk u aan een aanzienlijk langere termijn houdt (3 maanden), voordat eventueel kan worden geannuleerd.
In geval uw bestelling een import-item betreft wordt dit op de site aangegeven. Levering van dergelijke items, indien niet bij Spronk op voorraad, kan makkelijk 3 à 4 weken (langer) duren. U dient hier rekening mee te houden bij uw bestelling.
Ook is het mogelijk dat er tijdelijk geen voorraad is bij de fabriek/leverancier of dat een landelijke releasedatum is uitgesteld.
De levering van de producten vindt plaats op het tijdstip waarop alle producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal Spronk als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.
In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal Spronk u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend, indien beschikbaar, een vergelijkbaar product aanbieden. Of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal Spronk u hiervan in kennis stellen.
U kunt ervoor kiezen om zendingen te laten voorzien van een barcode voor track & trace. Daarnaast kunt u verzoeken om pakketten aangetekend te laten versturen voor extra zekerheid; aangetekende pakketten zijn verzekerd tot €500,- en tevens voorzien van een track & trace code. Aan beide verzendvormen zijn extra kosten verbonden.
Spronk werkt momenteel aan een geautomatiseerde verzendkostenberekening op de websites van Spronk. Bij de verzendkosten voor buitenlandse zendingen staat nu veelal alleen het hoogste tarief vermeld (voor aangetekende zendingen buiten Europa) . U kunt ons vooraf aan uw bestelling verzoeken de verschillende tarieven voor een bepaalde bestemming mede te delen. Daartoe kunt u ons bereiken via ons Contactformulier.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Spronk verschuldigd bent, ter finale kwijting heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Spronk geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Spronk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Spronk maakt voor haar website gebruik van teksten en afbeeldingen, welke afkomstig zijn van platenmaatschappijen en groothandels. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde cd/sacd/dvd, kan Spronk niet garanderen dat het geleverde product volledig hetzelfde is als wat getoond wordt. Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde afbeeldingen op de site van Spronk.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Spronk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spronk de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Spronk gaat er standaard van uit dat iemand een product bestelt om te behouden en niet om (eventueel) te ruilen. Indien u wel eventueel wenst te ruilen (in geval van een geschenk bijvoorbeeld) dan dient u dat aan te geven bij uw bestelling. Spronk zal uw cd of dvd dan verzegeld toesturen, waarna u twee weken de tijd heeft om het verzegelde product te ruilen, uiteraard mits de originele aankoopbon of (voldane) factuur is bijgesloten. Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen via het contactformulier op deze website. De kosten voor dit soort retourzendingen komen voor uw eigen rekening.
NB: retour gestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld. U blijft tevens gebonden tot betaling van het gehele factuurbedrag. Retourzendingen worden in ieder geval niet geaccepteerd indien de verpakking van het product beschadigd is en/of de plastic (fabrieks)verzegeling is verbroken.
In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als het defect ook geconstateerd wordt in de winkel, heeft u volgens deze algemene voorwaarden recht op vergoeding van porto voor de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen. Dat een cd, sacd of dvd niet werkt, omdat er sprake is van oudere of niet goed werkende apparatuur (spelers hebben gemiddeld een technische levensduur van ± 5 jaar), is op zich géén geldige reden voor retourzenden. Spronk adviseert altijd, om het product op een tweede, (jongere) cd/dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de cd/dvd-speler te gebruiken. Gebruik géén auto-cd-spelers’s om te vergelijken. Technisch gezien zijn dit namelijk geen cd-spelers, maar cd-rom-spelers. De techniek van die spelers is (qua software) vaak minder goed dan die van gewone cd/dvd-spelers!
Krassen en vegen op cd’s, sacd’s en dvd’s komen niet in aanmerking voor retourzenden, aangezien elk besteld product ALTIJD vóór verzending wordt gecontroleerd op eventuele gebruikssporen en/of beschadigingen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Spronk, dan wel tussen Spronk en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Spronk, is Spronk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Spronk.

Artikel 9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spronk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spronk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Spronk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
Indien u aan Spronk schriftelijk opgave doet van een adres, is Spronk gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Spronk schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Spronk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Spronk deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Spronk in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Spronk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Spronk is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Verzendkosten
a. De verzend- en administratiekosten binnen Nederland bedragen per bestelling via deze webwinkel slechts eenmaal € 2.50 incl. BTW, ongeacht het aantal titels bij een standaard brievenbus verzending via PostNL. Voor naleveringen – behalve nog te verschijnen producten – worden dus geen extra kosten meer berekend. Spronk behoudt zich, uit oogpunt van kostenbesparing, het recht voor om te proberen de zending zoveel mogelijk in zijn geheel in één keer uit te leveren (dus alle titels in één zending samen), rekening houdend met wat redelijk en billijk is. Let wel: voor nog na te leveren producten die nog moeten verschijnen worden extra verzendkosten berekend.
Desgewenst kunt u kiezen voor extra zekerheid. Een brievenbuspakket met track & trace code kost €5,75 incl. BTW i.p.v. € 2.50. Aangetekend laten verzenden binnen Nederland kost €9,50 incl. 21% BTW i.p.v. € 2.50
b. Bedraagt het totale bedrag van de bestelling meer dan €75,- incl. BTW (uitverkochte en nog te verschijnen titels uitgezonderd), dan is de verzending binnen Nederland zelfs geheel gratis.
Voor zendingen boven €75,- waarbij gekozen wordt voor versturen met track & trace code of aangetekend wordt het geldende tarief berekend tenzij anders overeengekomen.
De kosten voor buitenlandse zendingen kunt u bij ons aanvragen en worden berekend op basis van reële kosten voor aangetekende zendingen vermeerderd met de verplicht door ons in rekening te brengen BTW.
Spronk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.
Indien zich een wijziging in de verzendkosten voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling door Spronk van de verhoging van de verzendkosten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Breda (Nederland).

Artikel 13.De mogelijkheid tot retourneren bij Spronk-aangenaam-klassiek.nl
U kunt de meeste artikelen die u bij ons gekocht heeft (mits verzegeld) binnen 14 kalenderdagen retoursturen.
Neem a.u.b. contact met ons op voor een retour-akkoord.

Retourkosten zijn voor de koper (m.u.v. defecten) en zo ook het risico. Dit houdt in dat Spronk niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.
Vraag daarom op het postagentschap, of DHL-servicepoints, altijd om een 3S-nummer en bewaar deze goed. Brievenbus-pakketpost is slechts een fractie duurder dan reguliere post, maar u heeft dan wel meer zekerheid!

Wijze van verzending van een retour
Wanneer u het retour te sturen product, vanuit Nederland, verstuurt en deze past niet door de brievenbus, dan kunt u het pakket het beste verzenden via een agentschap van PostNL, of via een DHL-servicepoint. Deze voorzien pakketpost van een 3S code/trackingcode. Met deze code is het voor u mogelijk om het verzendtraject van pakket te volgen via de site van PostNL (www.tracktrace.nl), of via DHL (https://dhlforyou.nl/login/track) en zo te zien wanneer het pakket op de plaats van bestemming is aangekomen. Vraagt u bij één van deze bedrijven (uw keuze!) daarom altijd om het 3S/tracking-nummer.
Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Wij betalen het door u betaalde orderbedrag terug, of uw betalingsverplichting komt te vervallen als u nog niet heeft betaald.
Retourkosten zijn voor de klant, met als enige uitzondering de defecten-retouren. Wij verzoeken u het artikel in dat geval op dezelfde manier als het is gekomen retour te sturen aan het retouradres op de achterzijde van uw factuur.

Retour buiten de voorwaarden
Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden, of zonder factuur of pakbon terugstuurt, dan staan wij in ons recht om deze te weigeren.
Bovendien komt de eventuele, openstaande betalingsverplichting hierdoor niet te vervallen. Ook kunnen wij in dat geval besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.